6 شهريور , 1401

تعیین سطح


 تاریخ مرحله نهایی تعیین سطح برای ترم 2 تابستان به این قراراست:
 
 

  انگلیسی: 6، 7، 8، و 9شهریور، ساعت 14.30 تا 16

                       

  فرانسه: 6 و 8 شهریور، ساعت ۱4 تا 15 

                       9 شهریور، ساعت 15 تا16.30

                       

   کره‌ای: 10 و 11شهریور، ساعت 15 تا 16.30 
                    

  ‏ژاپنی: 7 و 11شهریور، ساعت 19.30تا21

  ‏چینی: 7 شهریور، ساعت 14 تا 18.30

                    8 شهریور، ساعت 11 تا 13

                    9 شهریور، ساعت 16.30 تا 18.30(تلفنی)
 

  روسی: 7، 8، و 9 شهریور، ساعت 10.30 تا 11.30 

  ایتالیایی: 7، 8، و 9 شهریور، ساعت 12 تا 14 
                     

  آلمانی: 10  شهریور، ساعت ۱7 تا  19
 

  ترکی استانبولی: 8 و 9 شهریور   ساعت 21 تا 22

 محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد