30 خرداد , 1401

تعیین سطح


با  توجه به بازگشایی مرکز زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، تاریخ مرحله نخست تعیین

 سطح برای ترم 1 تابستان به این قراراست:
 
 

  انگلیسی: 31 خرداد ساعت ۱4 تا ۱7؛ ۴ و 5  تیر ساعت ۱6  تا ۱۹ 

  فرانسه: 4 تیر ؛ ساعت ۱6 تا ۱7؛  6 تیر؛ ساعت ۱1 تا ۱2

   کره‌ای: ۲، ۶ ، ۹ تیر؛ ساعت ۱۷ تا  ۱۹

  ‏ژاپنی: ۲، ۴ ، ۶  تیر؛ ساعت ۱۷ تا ۱۹

  ‏چینی: ۳0 خرداد و ۶  تیر؛ ساعت 18.30 تا ۲۰ 

  روسی: ۴ و ۸  تیر؛ ساعت 13.30 تا 14.30 

  ایتالیایی: ۳۰  خرداد و ۶  تیر ؛ ساعت ۱۳ تا ۱5

  آلمانی:  ۲ و  ۹ تیر؛ ساعت ۱۶ تا ۱۸

  ترکی استانبولی:  6 ، 7تیر ؛ ساعت 14.30 تا 16.30


 

 محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد