عربی فصیح- صدی الحیاة

دوشنبه 18:30 تا 17:00,دوشنبه 20:30 تا 19:00

ثبت نام اطلاعات بیشتر
درک مطلب-عراقی بغدادی

شنبه 17:00 تا 18:30,شنبه 19:00 تا 20:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
لبنانی معیار

شنبه 17:00 تا 18:30,شنبه 19:00 تا 20:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
نگارش و ویرایش عربی فصیح معاصر

دوشنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 19:00 تا 20:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
عربی فصیح- العربیه بین یدیک

سه شنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 19:00 تا 20:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
متون حقوقی-عقود و قراردادها

سه شنبه 17:00 تا 18:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر
متون علوم اجتماعی

چهارشنبه 19:00 تا 20:30

ثبت نام اطلاعات بیشتر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد