اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌

  • 1 دی , 1397
  • 1167 نفر
  • کد خبر 100067
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1 فشرده آقای دکتر صفیئی
شنبه-دوشنبه چهارشنبه 19-15
 
اولین جلسه: 
🗓شنبه  8 دی1397
⏰ ساعت19-15
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=========================
 

شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.3  آقای دکتر صفیئی
پنجشنبه 10:30-14:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه  6دی1397
⏰ ساعت14:30-10:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===============

شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2.1  آقای دکتر صفیئی
پنجشنبه 19:00-15:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه  6دی1397
⏰ ساعت15:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===========================

شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1 نیمه فشرده آقای دکتر صفیئی
دوشنبه چهارشنبه 9-13
 
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 10دی1397
⏰ ساعت9-13
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
============================

شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2 نیمه فشرده آقای دکتر صفیئی
شنبه سه شنبه 9-13
 
اولین جلسه: 
🗓شنبه 8دی1397
⏰ ساعت9-13
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=========================

شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2 نیمه فشرده آقای دکتر صفیئی
یکشنبه سه شنبه -19-15
 
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه 9دی1397
⏰ ساعت19-15
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===========================
شروع ترم جدید کلاس ترکی 1 آقای آتش
شنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓شنبه 8دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=================================

شروع ترم جدید کلاس چینی1 خانم صالحیان
پنجشنبه 19:30-16:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت16:30-19:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=========================

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی1 آقای تفتی
شنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓شنبه 8دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===========================

شروع ترم جدید کلاس ترکی 2 آقای کایا
شنبه 18:00-15:00
اولین جلسه: 
🗓شنبه 8دی1397
⏰ ساعت18:00-15:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==========================

شروع ترم جدید کلاس ترکی 1آقای کایا
پنجشنبه 17:00-14:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت17:00-14:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
======================

شروع ترم جدید کلاس اسپانیایی 2 خانم ایساقی
چهارشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 12دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=====================

شروع ترم جدید کلاس روسی 1
چهارشنبه 19:30-15:30
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 12دی1397
⏰ ساعت19:30-15:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
========================

شروع ترم جدید کلاس ترکی 5خانم مددکار
پنجشنبه 17:00-14:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت17:00-14:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
========================

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 3 آقای تفتی
شنبه 12:30-15:30
اولین جلسه: 
🗓شنبه 8دی1397
⏰ ساعت12:30-15:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==================

شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.2  خانم احسانی
پنجشنبه 14:30-10:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت10:30-10:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
======================

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی1 آقای تفتی
چهارشنبه13:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 12دی1397
⏰ ساعت16:00-13:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
====================

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی1 خانم صالحی
پنجشنبه 9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت9:00-12:00
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==================

شروع ترم جدید کلاس آلمانی  آقای نادیان مهرA1.1
یکشنبه 16-19:30
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه 15دی1397
⏰ ساعت19:30-16:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=======================

شروع ترم جدید کلاس چینی 4 آقای نوروزی
سه شنبه 16-19:00
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه 11دی1397
⏰ ساعت19:00-16:00
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
======================

شروع ترم جدید کلاس چینی2 (موسسه کمبریج)  آقای نوروزی
پنجشنبه 16-19:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت19:00-16:00
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
================

شروع ترم جدید کلاس آلمانی  خانم نیازادهA1.2
چهارشنبه 15-19:00
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 12دی1397
⏰ ساعت19:00 -15:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=================

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 7 خانم کوبایاشی
پنجشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=======================
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  خانم شرفی نسبA1.2
پنجشنبه 15-19:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت19:00 -15:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==============

شروع ترم جدید کلاس کره ای 1 
پنجشنبه 15-18
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 20دی1397
⏰ ساعت15-18
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
============

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 6 آقای تفتی
دوشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 10دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==============

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 4 آقای تفتی
پنجشنبه 12:00-9:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت12:00-9:00
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL

====================
 
 

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی9 آقای تفتی
پنجشنبه 16:00-13:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت16:00-13:00
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===========

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 7 آقای تفتی
پنجشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت19:00-16:00
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
======================

شروع ترم جدید کلاس ایتالیایی 1
پنجشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL

=================
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 3 خانم محبی
پنجشنبه 9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت9-12
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===================

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی2 خانم محبی
پنجشنبه12:30-15:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت 12:30-15:30
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
 


=================

شروع ترم جدید کلاس چینی1 
دوشنبه 19:30-16:30
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 17دی1397
⏰ ساعت16:30-19:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=================

شروع ترم جدید کلاس ترکی 1آقای کایا
پنجشنبه 17:00-14:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت17:00-14:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===========

شروع ترم جدید کلاس اسپانیایی 1
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت 16-19
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==================

شروع ترم جدید کلاس چینی2 اقای قلعه نوعی
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 27دی1397
⏰ ساعت16-19
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
================
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی1 خانم شیموجی 
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 19دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=====================

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی4خانم شیموجی 
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه 15دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
====================

شروع ترم جدید کلاس روسی 3خانم کنی
دوشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 17دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===================

شروع ترم جدید کلاس روسی7 خانم محمودی
شنبه 18:30-15:30
اولین جلسه: 
🗓شنبه 15دی1397
⏰ ساعت15:30-18:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===================

شروع ترم جدید کلاس روسی10و11خانم محمودی
چهارشنبه14-17
پنجشنبه 13-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 12دی1397
⏰ ساعت14-17
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=======================

شروع ترم جدید کلاس روسی9خانم محمودی
پنجشنبه9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت12-9
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
==============


شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.2  خانم احسانی
پنجشنبه 14:30-10:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت13:00-9:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=======

شروع ترم جدید کلاس کره ای 1 
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه 18دی1397
⏰ ساعت16-19
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=============

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی11 خانم کوبایاشی
پنجشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 13دی1397
⏰ ساعت16:00-13:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
============

شروع ترم جدید کلاس ترکی 4 آقای آتش
چهارشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 19دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==========
 

شروع ترم جدید کلاس کره ای 1 
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه 18دی1397
⏰ ساعت 16-19
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
============

شروع ترم جدید کلاس کره ای 3
پنج شنبه 16-13
اولین جلسه: 
پنج شنبه 20دی1397
⏰ ساعت 16-13
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===========

شروع ترم جدید کلاس کره ای 3
سه شنبه 15-18
اولین جلسه: 
سه شنبه 18دی1397
⏰ ساعت 15-18
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===========

شروع ترم جدید کلاس روسی 2
پنجشنبه 12-15
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه 20دی1397
⏰ ساعت15-12
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
============

شروع ترم جدید کلاس کره ای 2
پنج شنبه 14-17
اولین جلسه: 
پنج شنبه 27دی1397
⏰ ساعت 14-17
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==============

شروع ترم جدید کلاس کره ای 10
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
شنبه 22دی1397
⏰ ساعت 16-19
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=============

شروع ترم جدید کلاس کره ای 2 خانم سوهانی
چهارشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 19دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===========

شروع ترم جدید کلاس کره ای 2
یکشنبه 16-19
اولین جلسه: 
یکشنبه 16دی1397
⏰ ساعت 16-19
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
============

شروع ترم جدید کلاس کره ای 3
پنج شنبه 16-19
اولین جلسه: 
پنج شنبه 20دی1397
⏰ ساعت 16-19
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==============

شروع ترم جدید کلاس کره ای 4
دوشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 24دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
========

شروع ترم جدید کلاس کره ای 6
شنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
شنبه15 دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
==========

شروع ترم جدید کلاس کره ای 7
شنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
شنبه15 دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLC
============

شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.1  خانم افقی
پنجشنبه9-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 20دی1397
⏰ ساعت13:00-9:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
=============

UTLC_Languages, [07.01.19 13:14]
شروع ترم جدید کلاس اسپانیایی 6
پنجشنبه16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 20دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
===========
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2.2  خانم نیازاده
پنجشنبه19-15
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 27دی1397
⏰ ساعت19:00-15:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=============
شروع ترم جدید کلاس چینی3 اقای قلعه نوعی
پنجشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 27دی1397
⏰ ساعت16-13
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=============
شروع ترم جدید کلاس کره ای 1 
پنجشنبه 15-18
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 20دی1397
⏰ ساعت15-18
 
 
❌محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
=============
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی1 خانم شیموجی
دوشنبه19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 26دی1397
⏰ ساعت16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL