اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌

  • 1 دی , 1397
  • 9745 نفر
  • کد خبر 100067
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2.3
پنجشنبه 12-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه21آبان ماه 1398
⏰ ساعت-12-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
شروع ترم جدید کلاس دوره ترم یک تا پنج و مکالمه اسپانیایی 
چهارشنبه 19-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه4 دی ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
شروع ترم جدید کلاس دوره مکالمه آلمانی مبتدی
پنجشنبه 17:30-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه5دی ماه 1398
⏰ ساعت-17:30-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
شروع ترم جدید کلاس دوره مکالمه آلمانی پیشرفته
پنجشنبه 19:30-18
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه5دی ماه 1398
⏰ ساعت-19:30-18
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
شروع ترم جدید کلاس دوره آلمانی   دکتر صفیئی B1.1
پنجشنبه 9-12:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه5دی ماه 1398
⏰ ساعت-9-12:30
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
شروع ترم جدید کلاس دوره آلمانی   دکتر صفیئی B1.2
پنجشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه5دی ماه 1398
⏰ ساعت13-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس دوره  اسپانیایی 3 آقای غضبان
شنبه 19-16
اولین جلسه: 
🗓شنبه7دی ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A2.1
پنجشنبه14-18
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت14-18
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی1 
پنجشنبه 13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت13-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A2 نیمه فشرده خانم امیدوار
یکشنبه - سه شنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه10دی ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2 خانم خورشیدی
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه17دی  ماه 1398
⏰ ساعت16-19
 
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ترکی 10 خانم مددکار
پنج شنبه 14:30-17:30
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت14:30-17:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 خانم عسگری
دوشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه16دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 1 
دوشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه16دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 6خانم آخوندی
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه18دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی نیمه فشرده  خانم نیازاده
یکشنبه - سه شنبه 9-13
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه10دی ماه 1398
⏰ ساعت9-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A1.1 آقای فضائلی 
پنجشنبه 13-9
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت9-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 خانم قربانیان
چهارشنبه 10-13
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه11دی ماه 1398
⏰ ساعت10-13
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 2خانم قربانیان
چهارشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه11دی ماه 1398
⏰ ساعت16-13
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 2خانم قربانیان
پنجشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت16-13
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 2خانم قربانیان
پنجشنبه 10-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت10-13
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 8خانم عسگری
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه17دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 خانم خورشیدی
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه11دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس روسی 1 خانم دولو
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 آقای قلعه جوق
پنجشنبه 13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه13دی ماه 1398
⏰ ساعت13-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ایتالیایی 1 خانم زین العابدین 
پنجشنبه18-15
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه26دی ماه 1398
⏰ ساعت18-15
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2 فشرده  خانم قیاس خانی
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 
15-19
اولین جلسه: 
🗓چهار شنبه11دی ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.1  آقای حسنی
شنبه
15-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه14دی ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.2  خانم صباحی
پنجشنبه
15-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.3  خانم مترصد
پنجشنبه
15-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A2.2  آقای نادیان مهر
یکشنبه
16-19:30
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه15دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی B1 نیمه فشرده خانم تقوی
یکشنبه-سه شنبه
15:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه15دی ماه 1398
⏰ ساعت15:30-19:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ترکی استانبولی 1 آقای اکرامی
پنجشنبه
14:30-17:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت14:30-17:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A1.1 آقای انصاری پور
پنجشنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A1.2 آقای انصاری پور
پنجشنبه 9-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت9-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.2 خانم معروفی
دوشنبه
15-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه23دی ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 6خانم وزوایی 
پنجشنبه 13-10
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت13-10
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------------
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 7خانم سوهانی
پنجشنبه 13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت13-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 3آقای لواسانی
پنجشنبه 19:30-16:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت19:30-16:30
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس دوره  اسپانیایی 1 آقای غضبان
چهارشنبه 19-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه18دی ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس دوره  اسپانیایی 3 آقای غضبان
شنبه 19-16
اولین جلسه: 
🗓شنبه7دی ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 خانم سلیمی
شنبه 12-15
اولین جلسه: 
🗓شنبه14دی ماه 1398
⏰ ساعت12-15
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 8 خانم ساساکی
چهارشنبه 19-16
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه11دی ماه 1398
⏰ ساعت19-16
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 12خانم ساساکی
پنجشنبه 13:30-15:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت12:30-15:30
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
زبان گرجی در مرکز زبان دانشگاه تهران
شنبه ها    16-19
مدرس : جناب آقای شایسته
شروع دوره : 14 دی ماه
هزینه دوره : 360هزار تومان
طالقانی, بین قدس و وصال شیرازی پلاک574 
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
.
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
روز کلاس ازپنج شنبه به شنبه تغییر پیدا کرده است.
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 5- 6
استاد خورشیدی 
یکشنبه-چهارشنبه
10-13
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه15دی ماه 1398
⏰ ساعت10-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 7 خانم خورشیدی
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت15:30-12:30
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس روسی 13 خانم محمودی
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت13-10
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس روسی 11 خانم محمودی
اولین جلسه: 
🗓شنبه14دی ماه 1398
⏰ ساعت14:30-17:30
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ #اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی B2.1 دکتر صفیئی
دوشنبه-چهارشنبه
9-13
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه18دی ماه 1398
⏰ ساعت13-9
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس روسی 5 خانم محمودی
چهارشنبه
16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه18دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A2 نیمه فشرده خانم هوشیار
گروه دوم
یکشنبه - سه شنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه17دی ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 11 خانم ساساکی
پنجشنبه 19-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت19-16
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی1 B+ دکتر صفیئی
شنبه-چهارشنبه
15-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه18دی ماه 1398
⏰ ساعت15-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 7 
دوشنبه
16-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه16دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 1 آقای قلعه جوق
پنجشنبه 13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت13-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 5 
پنجشنبه
16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس چینی 4
پنجشنبه
16-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت16-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 1 
سه شنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه17دی ماه 1398
⏰ ساعت16-13
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس دوره  اسپانیایی 10 آقای غضبان
پنجشنبه 19-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت-19-16
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
به علت استقبال زیاد زبان اموزان کلاس زبان آلمانی A1.1 روز پنجشنبه 14-18 با استاد فضائلی به برنامه اضافه شده است . علاقه مندان به شرکت در کلاس میتوانند برای ثبت نام به صورت حضوری شرکت کنند.
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 11
چهارشنبه
16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه18دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 2
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه17دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی  A1.1 آقای فضائلی 
پنجشنبه 14-18
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه12دی ماه 1398
⏰ ساعت14-18
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ترکی 2 
دوشنبه 16:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه16دی ماه 1398
⏰ ساعت16:30-19:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
🛑 اطلاعیه عدم برگزاری کلاس
 
📚 کلاس آلمانیA1.3
🖊خانم صباحی
🗓روزپنجشنبه 19دی ماه
 
برگزار نمی‌شود.
 
🔺 لطفا در صورت امکان، به دوستان خود نیز اطلاع دهید.
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 5
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 2
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه21دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای4  آقای عبدالهی
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه21دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای4  آقای عبدالهی
پنجشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه26دی ماه 1398
⏰ ساعت16-13
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای6  آقای عبدالهی
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه26دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ترکی 3 آقای آتش 
دوشنبه 16:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه16دی ماه 1398
⏰ ساعت16:30-19:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ترکی 5 آقای آتش 
شنبه 16:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓شنبه21دی ماه 1398
⏰ ساعت16:30-19:30
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
🛑 اطلاعیه عدم برگزاری کلاس
 
📚 کلاس کره ای 11
🖊خانم سوهانی
🗓روزچهارشنبه 18دی ماه
 
برگزار نمی‌شود.
 
🔺 لطفا در صورت امکان، به دوستان خود نیز اطلاع دهید.
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی1
پنجشنبه 9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت 9-12
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
به اطلاع زبان آموزان می رسانیم باقی کلاس های ژاپنی 1 که تا الان شروع آن ها اعلام نشده است به حد نصاب نرسیده است بنابراین تشکیل نخواهند شد.
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2 
پنجشنبه9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت9-12
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه21دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس کره ای 10
چهارشنبه
16-13
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه25دی ماه 1398
⏰ ساعت16-13
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 4 خانم خورشیدی
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت9-12
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
🛑 اطلاعیه عدم برگزاری کلاس
 
📚 کلاس A2.1
🖊خانم تقوی
🗓روزپنجشنبه 19دی ماه
 
برگزار نمی‌شود.
 
🔺 لطفا در صورت امکان، به دوستان خود نیز اطلاع دهید.
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 3 آقای ملکی
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه19دی ماه 1398
⏰ ساعت16-13
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 3 آقای شیخی
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه24دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
زبان آموزان برای تهیه کتاب دوره باید به شعبه طالقانی مراجعه کنند.
محل تشکیل کلاس :
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
**************************
 
کلاس ژاپنی 1 شنبه 12-15 به علت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد.
 
شروع ترم جدید کلاس  ژاپنی 5 خانم محبی
شنبه
16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه21دی ماه 1398
⏰ ساعت16-19
محل تشکیل کلاس :
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566