اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌

  • 11 ارديبهشت , 1397
  • 3151 نفر
  • کد خبر 100044
 
  تاریخ اطلاعیه نام دوره روز ساعت مدرس تاریخ اولین جلسه تاریخ جلسه‌ی کنسل شده
1 97/4/3 آلمانی A2  نیمه فشرده شنبه - دوشنبه 15-19 خانم نیازاده 97/4/4  
2 97/4/6 ایتالیایی 4 پنج شنبه 16-13 آقای امین عسگری 97/4/14  
3 97/4/6 ایتالیایی 7 پنج شنبه 9-12 آقای امین عسگری 97/4/14  
4 97/4/6 روسی9 پنج شنبه 15-18 خانم کنی 97/4/7  
5 97/4/9 Top Notch 3B دوشنبه 9-14 استاد لایقی 97/4/11  
6 97/4/10 چینی 2 پنج شنبه 9-12 استاد زارع پور 97/4/21  
7 97/4/10 فرانسه A1.3 دوشنبه 16-19   97/4/25  
8 97/4/10 فرانسه A2.3 دوشنبه 16-19   97/4/11  
9 97/4/10 فرانسهA1.2 یکشنبه /سه شنبه 13-16   97/4/17  
10 97/4/11 آلمانی A1.1 پنجشنبه 9-13 استاد نادیان مهر 97/4/21  
11 97/4/11 A1.1 آلمانی پنجشنبه 15-19 استاد صفیئی 97/4/21  
12 97/4/12 کره ای 1 دوشنبه 13-16 استاد ابراهیمی 97/4/25  
13 97/4/12 کره ای 4  شنبه 16-19 استاد ابراهیمی 97/4/16  
14 97/4/12 آلمانی A1 فشرده یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه 15-19 استاد خانم شرفی نسب 97/4/17  
15 97/4/12 کره ای 5 پنجشنبه 12-15 استاد تفکری لغو  
16 97/4/12 کره ای 2 شنبه 16-19 استاد عبدالهی 97/4/16  
17 97/4/12 چینی 1 دوشنبه 16-19 استاد زارع پور 97/4/25  
18 97/4/13 ژاپنی 1 شنبه 16-19 استاد تفتی 97/4/16  
19 97/4/13 ژاپنی 1 پنج شنبه 9-12 استاد رهبری فر 97/4/21  
20 97/4/13 ژاپنی 2 پنج شنبه  9-12 استاد محبی این کلاس لغو می باشد . کلیه زبان آموزان ژاپنی 2 بایستی در کلاس آقای تفتی شرکت کنند.  
21 97/4/13 ژاپنی 2 پنج شنبه 9-12 استاد تفتی 97/4/21  
22 97/4/13 کره ای 4 چهارشنبه 16-19 استاد عبدالهی 97/4/20  
23 97/4/13 روسی 7 پنج شنبه 15-18 استاد محمودی 97/4/14  
24 97/4/13 کره ای 1 چهارشنبه 16-19 استاد لواسانی 97/4/20  
25 97/4/13 کره ای 1 یکشنبه 15-18 استاد شجاعی 97/4/17  
26 97/4/14 اسپانیایی 4 پنجشنبه 16:15-19:15 استاد انصاری 97/4/21  
27 97/4/14 فرانسهَ A1.2 شنبه 16-19   97/4/16  
28 97/4/16 Summit1A شنبه چهارشنبه 16-19 خانم ملک پور 97/4/16  
29 97/4/16 کره ای 1 پنجشنبه 16:30-19:30   97/4/21  
30 97/4/16 فرانسه A1.2 یکشنبه و سه شنبه 13:00-16:00   97/4/19  
31 97/4/16 فرانسه A2.1 سه شنبه 10:00 -13:00   97/4/19  
32 97/4/16 فرانسه B1.3 سه شنبه  16:00-19:00   97/4/19  
33 97/4/16 Topnoch 3B یکشنبه سه شنبه 15:45-19:00   97/4/17  
34 97/4/16 Topnotch2AB یکشنبه و سه شنبه 15:45 - 19:00   97/4/17  
35 97/4/16 ،Topnotch 3A یکشنبه و سه شنبه 15:45-19:00   97/4/17  
36 97/4/16 Topnotch 3A یکشنبه و سه شنبه  15:45-19:00   97/4/17  
37 97/4/16 FundamentalsAB یکشنبه و سه شنبه 15:45- 19:00   97/4/17  
38 97/4/17 روسی 6و7 دوشنبه چهارشنبه 16:30-19:30   97/4/20  
39 97/4/17 روسی 5 پنجشنبه 12-15   97/4/28  
40 97/4/17 کره ای 8 چهارشنبه 16-19   97/4/20  
41 97/4/17 ژاپنی 3 و 4 فشرده سه شنبه 
چهارشنبه
17:00-19:30   97/4/20  
42 97/4/17 انگلیسی Top Notch 3A (درس‌های ۴ و ۵، استاد فاتحی) یکشنبه/سه‌شنبه 17:30 -19:00 استاد فاتحی 97/4/19  
43 97/4/17 انگلیسی Top Notch 1B (استاد فاتحی) یکشنبه/سه‌شنبه 15:45-17:15   97/4/19  
44 97/4/17 کره ای 5 دوشنبه 16-19 استاد لواسانی 97/4/25  
45 97/4/17 کره ای 3 دوشنبه 16-19 استاد ابراهیمی 97/4/25  
46 97/4/17 کره ای 2 دوشنبه 16-19 استاد تفکری 97/4/25  
47 97/4/18 ژاپنی 3و4فشرده (2) سه شنبه 
پنج شنبه
16-19
9-12
استاد صالحی 97/4/19  
48 97/4/19 Top Notch 2A پنجشنبه 8:45-12   97/4/21  
49 97/4/19 Top Notch 2B پنجشنبه 8:45-12:00   97/4/21  
50 97/4/19 آلمانی A2نیمه فشرده دوشنبه
پنج شنبه
12:00-16:00
10:00-14:00
استاد احسانی 97/4/21  
51 97/4/19 آلمانی A2.1 پنجشنبه 15:00-19 استاد احسانی 97/4/21  
52 97/4/19  ترکی 2 چهارشنبه 16:30-19:30 استاد مدد کار  97/4/27  
53 97/4/19 ترکی3 پنجشنبه 14:00-17:00 استاد مددکار 97/4/28  
54 97/4/19 Free Discussion Advanced پنجشنبه 15:45-19:00   97/4/21  
55 97/4/19 فرانسه A1.1 شنبه 
دوشنبه
13:00-16:00   97/4/23  
56 97/4/19 کره ای 7 شنبه 16:00-19:00   97/4/23  
57 97/4/19 آلمانی A1.2 پنجشنبه 9-13 استاد افقی 97/4/21  
58 97/4/19 Free Discussion Intermediate پنجشنبه 12:15-15:30   97/4/21  
59 97/4/19 Passages A2  پنجشنبه 15:45-19:00 (آقای مخلصی) 97/4/21  
60 97/4/19 ژاپنی 7 پنجشنبه 12:30-15:30 استاد تفتی 97/4/28  
61 97/4/19  آلمانی فشرده A1 یکشنبه - سه شنبه  9-13   97/4/24  
62 97/4/20 Fundamentals A پنجشنبه 8:45-12   97/4/21  
63              
64 97/4/20 اسپانیایی 1 شنبه 16-19   97/4/23  
    چینی 2 سه شنبه 16-19   97/4/19  
66 97/4/20 ژاپنی 1 شنبه 12-15   97/4/23  
67 97/4/20 Summit 1B شنبه
چهارشنبه
15:45-19   97/4/23  
68 97/4/20 ژاپنی 2 شنبه 16-19   97/4/23  
69   ژاپنی 5 پنجشنبه 15:30-18:30   97/4/21  
70   آلمانی A1 فشرده یکشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
9-13   97/4/24  
71   ژاپنی 7 پنج شنبه  12-15   97/4/28  
72   روسی 1 پنج شنبه 12-15   97/4/28  
73   چینی 4 شنبه 14:30-17:30   97/4/23  
74   عربی 1 دوشنبه 17:30-19:30   97/4/25  
75   گرجی 1 چهارشنبه 16-19   97/4/27  
76   روسی 2و3 شنبه چهارشنبه 16-19   97/4/23  
77   Summit 1B شنبه/چهارشنبه 15:45-19   97/4/23  
78   Summit 1A یکشنبه سه شنبه 17-19:15   97/4/24  
79   Top Notch 1AB یکشنبه سه شنبه 15:45-19   97/4/24  
80   اسپانیایی 2 دوشنبه 16-19   97/5/1  
81   روسی 6 و 7 دوشنبه - چهارشنبه 16-19   97/4/25  
82   روسی 5  پنجشنبه 12-15   97/4/28  
83   ایتالیایی 1 پنجشنبه 9-12   97/5/4  
84   گرجی 1 چهارشنبه 16-19   97/4/27  
85   دوره آمادگی آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران (UTEPT) شنبه/سه‌شنبه 12:15-15:30   97/4/30  
86   Top Notch 1A  پنجشنبه 8:45-12   97/4/28  
87   Top Notch 1B  پنجشنبه 8:45-12   97/4/28  
89   Summit 1A پنجشنبه 8:45-12   97/4/28