اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌

  • 11 ارديبهشت , 1397
  • 6378 نفر
  • کد خبر 100044
 
 
  تاریخ اطلاعیه نام دوره روز ساعت مدرس تاریخ اولین جلسه تاریخ جلسه‌ی کنسل شده
1 97/6/31 A1 فشرده یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه 15-19 دکتر صفیئی 97/07/08  
2 97/07/03 B1 فشرده شنبه  دوشنبه 15-19 خانم نیازاده 97/07/07  

 
  
 


 

  تاریخ اطلاعیه نام دوره روز ساعت مدرس تاریخ اولین جلسه تاریخ جلسه‌ی کنسل شده
1 97/6/31 A1 فشرده یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه 15-19 دکتر صفیئی 97/07/08  
2 97/07/03 B1 فشرده شنبه  دوشنبه 15-19 خانم نیازاده 97/07/07