آزمون آزمایشی Tef

آشنایی با بخش ها و مهارت های آزمون تف و تعیین سطح داوطلبان

تعیین سطح

زمان و تاریخ تعیین سطح بعدی

تخفیف ویژه

جزئیات تخفیف شهریه