تاریخ تعیین سطح ترم تابستان 97

تاریخ تعیین سطح

برنامه زبان های خاص مرکز زبان دانشگاه تهران

برنامه زبان های خاص مرکز زبان دانشگاه تهران

اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌ها یا عدم تشکیل جلسات

اخبار مربوط به برگزاری و تشکیل دوره‌های جدید یا عدم تشکیل کلاس در روز یا ساعت مشخص