ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
11011-11008
Top Notch 2 A,B
الهام هادی1396/07/16یکشنبه 15:30 تا 18:45,سه شنبه 15:30 تا 18:45803,100,000
21002-1
FUNDAMENTALS AB
زهره بابازاده1396/07/16یکشنبه 15:30 تا 18:45,سه شنبه 15:30 تا 18:45803,100,000
31013-1
TOP NOTCH 3A
رویا نادیان مهر1396/07/16یکشنبه 15:30 تا 18:45,سه شنبه 15:30 تا 18:45-803,100,000
41014-1
TOP NOTCH 3 A. B
مارال محمدی فر1396/07/16یکشنبه 15:30 تا 18:45,سه شنبه 15:30 تا 18:45,پنجشنبه 14:30 تا 17:45-804,020,000
51003-11014
SUMMIT 1A
سپیده مهرآیین1396/07/15شنبه 15:30 تا 18:45,چهارشنبه 15:30 تا 18:45-803,100,000
61004-11011
SUMMIT 1B
عطاالله ذکایی1396/07/15شنبه 15:30 تا 18:45,چهارشنبه 15:30 تا 18:45-803,100,000
71005-11013
SUMMIT 2A
رویا نادیان مهر1396/07/15شنبه 15:30 تا 18:45,چهارشنبه 15:30 تا 18:45803,100,000
81006-11014
SUMMIT 2B
ستاره ملک پور1396/07/15شنبه 15:30 تا 18:45,چهارشنبه 15:30 تا 18:45803,100,000
91007-11005
TOP NOTCH 1A
ارسلان آقایی1396/07/20پنجشنبه 09:00 تا 12:15402,070,000
101009-11013
TOP NOTCH 1B
نگار بزرگمهر1396/07/20پنجشنبه 09:00 تا 12:15402,070,000
111010-1
TOP NOTCH 2A
الهام هادی1396/07/20پنجشنبه 09:00 تا 12:15402,070,000
121012-1
TOP NOTCH 2B
سپیده مهرآیین1396/07/15چهارشنبه 15:30 تا 18:45402,070,000
131015-1
FUNDAMENTALS A
مارال محمدی فر1396/07/20پنجشنبه 09:00 تا 12:15402,070,000
141016-1
FUNDAMENTALS B
زهره بابازاده1396/07/21پنجشنبه 09:00 تا 12:15402,070,000
151031-1
FUNDAMENTALS AB
... ...1396/08/08دوشنبه 12:00 تا 15:15,چهارشنبه 12:00 تا 15:1580310,000
161032-1
TOP NOTCH 1 A B
... ...1396/08/09یکشنبه 12:00 تا 15:15,سه شنبه 12:00 تا 15:1580310,000