ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1-1
CAE 3
استاد: نامشخص1398/01/15پنجشنبه 15:45 تا 19:002,800,0002