ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1FC-E1-1
تست ثبت نام آنلاین
استاد اردستانی1397/02/20شنبه 12:00 تا 15:00361,0008