ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1GR1.1-1
آلمانی A1.1
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 14:00 تا 18:00502,500,0000ظرفیت تکمیل
2-1
آلمانیA1
استاد نامشخص1398/01/17یکشنبه 15:00 تا 19:00,سه شنبه 15:00 تا 19:00,پنجشنبه 15:00 تا 19:001505,450,0008
3-1
A1 آلمانی
استاد نامشخص1398/01/17شنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,چهارشنبه 15:00 تا 19:001505,450,0008
4GR1-1
A1 نیمه فشرده
استاد نامشخص1398/01/17دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001254,500,0006
5GR1.2-1
A1.2
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00502,500,00010
6GR1.3.2-1
A1.3
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 10:30 تا 14:30502,500,0008
7GR1.3-1
A1.3
استاد نامشخص1398/01/17شنبه 15:00 تا 19:00502,500,0008
8GR1.3-1
A1.3
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 15:00 تا 19:00502,500,0008
9GR1.2.1-1
A1.2
استاد نامشخص1398/01/17یکشنبه 16:00 تا 20:00502,500,00010
10-1
A2فشرده
استاد نامشخص1398/01/17شنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,چهارشنبه 15:00 تا 19:00505,450,0007
11-1
A2نیمه فشرده
استاد نامشخص1398/01/17دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001254,500,0008
12-1
A2.1
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00502,500,0008
13-1
A2.2
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 13:00 تا 16:00502,500,0006
14GR1.1-1
A1.1
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 15:00 تا 19:00502,500,0008
15-1
B1.1نیمه فشرده
استاد نامشخص1398/01/17یکشنبه 15:00 تا 19:00,سه شنبه 15:00 تا 19:001254,500,0005
16-1
B1نیمه فشرده
استاد نامشخص1398/01/17شنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:001254,500,0004
17-1
A2.3
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 15:00 تا 19:00502,500,0006
18-1
B1.1
استاد نامشخص1398/01/17پنجشنبه 15:00 تا 19:00502,500,0007
19GRB1+-1
B1+
استاد نامشخص1398/01/17یکشنبه 15:30 تا 19:30,سه شنبه 15:30 تا 19:301254,500,0005
20-1
A1.2-A1.3
استاد نامشخص1398/01/17دوشنبه 15:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:001003,750,0004
قابل توجه زبان‌آموزان گرامی، شروع هر دوره تنها از طریق وبسایت و کانال‌ تلگرام مرکز اطلاع رسانی می‌شود. لذا ضروری است زبان‌آموزان گرامی جهت اطلاع از شروع دوره‌ی خود کانال و وبسایت مرکز را مشاهده بفرمایند.