ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1-1
آلمانی A1 فشرده
استاد نامشخص1397/04/22پنجشنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00505,450,0005