ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)ظرفیت باقیمانده ثبت نام
1JP1-1
ژاپنی 1
استاد نامشخص1397/04/23شنبه 12:00 تا 15:00302,150,0005