ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)رزروثبت نام
101-1
روسی یک
سرکار خانم دکتر رضوانی1397/01/18301,950,000