ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1101-1
PE1
استاد نامشخص1396/07/10یکشنبه 15:45 تا 17:15,سه شنبه 15:45 تا 17:1501,950,000
2102-1
PE2
استاد نامشخص1396/07/10یکشنبه 15:45 تا 17:15,سه شنبه 15:45 تا 17:1501,950,000
3103-1
E1
استاد نامشخص1396/07/10یکشنبه 17:30 تا 19:00,سه شنبه 17:30 تا 19:0001,950,000
4104-1
PI1
استاد نامشخص1396/07/10یکشنبه 17:30 تا 19:00,سه شنبه 17:30 تا 19:0001,950,000
5105-1
PI2
استاد نامشخص1396/07/10یکشنبه 17:30 تا 19:00,سه شنبه 17:30 تا 19:0001,950,000
6106-1
I1
استاد نامشخص1396/07/10یکشنبه 17:30 تا 19:00,سه شنبه 17:30 تا 19:0001,950,000
7107-1
I2
استاد نامشخص1396/07/10یکشنبه 15:45 تا 17:15,سه شنبه 15:45 تا 17:1501,950,000
8109-1
EW
استاد نامشخص1396/07/10یکشنبه 15:45 تا 19:00,سه شنبه 15:45 تا 19:0003,350,000
9107-1
I2
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 15:45 تا 19:0001,950,000
10114-1
UI2
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 15:45 تا 19:0001,950,000
11115-1
A3
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 15:45 تا 19:0001,950,000
12105-1
PI2
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 12:00 تا 15:1501,950,000
13116-1
UI3
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 12:00 تا 15:1501,950,000
14117-1
A2
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 12:00 تا 15:1501,950,000
15118-1
A1
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 09:00 تا 12:0001,950,000
16119-1
E2
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 15:45 تا 19:0001,950,000
17101-1
PE1
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 15:45 تا 19:001,950,000
18104-1
PI1
استاد نامشخص1396/07/10پنجشنبه 12:00 تا 15:151,950,000