ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1901-1
ترکی 1
افرایم کایا1396/07/10یکشنبه 15:15 تا 18:30301,950,000
2904-1
ترکی 8
افرایم کایا1396/07/10شنبه 15:15 تا 18:30302,050,000