ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1801-1
اسپانیایی1
نیلوفر انصاری1396/07/10پنجشنبه 08:45 تا 12:00301,950,000