ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1700-1
A1(فشرده)
فاطمه روحی1396/07/10شنبه 14:45 تا 19:00,دوشنبه 14:45 تا 19:00,چهارشنبه 14:45 تا 19:001204,950,000
2-1
A1.3
فاطمه روحی1396/07/10پنجشنبه 14:45 تا 19:00402,250,000
3708-1
B1.2
زهره فتحعلیان1396/07/10پنجشنبه 09:45 تا 14:00402,450,000
4702-1
A1.2
فاطمه روحی1396/07/10دوشنبه 14:45 تا 19:00402,250,000