ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1501-1
چینی 1
زهره میدانی1396/07/10شنبه 14:45 تا 18:00302,400,000