ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1302-1
روسی 2
صفورا قلعه بندی1396/07/10پنجشنبه 11:45 تا 15:00301,950,000
2303-1
روسی 3
صفورا قلعه بندی1396/07/10شنبه 17:00 تا 20:00301,950,000
3304-1
روسی 4
رزیتا ترانه1396/07/10پنجشنبه 15:00 تا 18:00301,950,000
4306-1
روسی 6
عارفه کنی فرد1396/07/10پنجشنبه 16:00 تا 19:00302,050,000
5311-1
روسی 11
وجیهه رضوانی1396/07/10پنجشنبه 09:00 تا 12:00302,050,000
6311-1
روسی 11
عارفه کنی فرد1396/07/10پنجشنبه 13:00 تا 16:00302,050,000
7314-1
روسی 1 و 2 (فشرده)
صفورا قلعه بندی1396/07/10دوشنبه 15:30 تا 18:30,چهارشنبه 15:30 تا 18:30303,500,000