ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهنام استادتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1202-1
کره ای 2
زهره ربیعی1396/07/10چهارشنبه 15:45 تا 19:00301,950,000
2204-1
کره ای 4
سمیرا شجاعی1396/07/10یکشنبه 15:00 تا 18:00301,950,000
3205-1
کره ای 5
زهره ربیعی1396/07/10دوشنبه 15:45 تا 19:00301,950,000
4206-1
کره ای 6
شیما سوهانی1396/07/10دوشنبه 15:45 تا 19:00302,050,000
5207-1
کره ای 7
شیما سوهانی1396/07/10چهارشنبه 15:45 تا 19:00302,050,000
6201-1
کره ای 1
کتایون تفکری1396/07/10جمعه 15:00 تا 19:00301,950,000
7205-1
کره ای 5
هادی عبداللهی1396/07/10چهارشنبه 15:45 تا 19:00301,950,000