تعیین سطح ترم پاییز 96

  • 16 مرداد , 1396
  • 5023 نفر
  • کد خبر 100030
زبان انگلیسی :
1- روز چهارشنبه 15 شهریور از ساعت 12-10
2- روز پنجشنبه 16 شهریور از ساعت 18-15:30
3- روز سه شنبه 21 شهریور از ساعت 15:30-14
4- روز پنجشنبه 23 شهریور از ساعت 18-15:30
5- روز چهارشنبه 29 شهریور از ساعت 16:30-15
6- روز سه شنبه 4 مهر از ساعت 16:30-15
7- روز پنج شنبه 6 مهر از ساعت 16:30-15

زبان آلمانی :
1- روز چهارشنبه 15 شهریور از ساعت 13-12
2-روز چهارشنبه 29 شهریور از ساعت 13-12
3- روز چهارشنبه 12 مهر از ساعت 13-12

زبان کره ای :
1- روز دوشنبه 20 شهریور از ساعت 16-15
2-روز پنج شنبه 30 شهریور از ساعت 13-11

زبان روسی :
1- روز پنجشنبه 16 شهریور از ساعت 16-15
2- روز پنجشنبه 23 شهریور از ساعت 15-14
3- روز پنجشنبه 30 شهریور از ساعت 13-11

زبان ژاپنی:
1- روز شنبه 25 شهریور از ساعت 17-16
2- روز شنبه 1 مهر از ساعت 17-16

زبان فرانسه:
1- روز سه شنبه 21 شهریور از ساعت 15:30-13:30
2- روز یکشنبه 26 شهریور از ساعت 14-13
3- روز سه شنبه 4 مهر از ساعت 15:30-13:30