آموزش زبان روسی

banner

برنامه روسی تابستان 98
 
روسی  1 ———خانم دکتر بابازاده———-یکشنبه 15-18
روسی 1 ——خانم محمودی———شنبه 16-19
روسی 2 ——خانم قلعه بندی———پنجشنبه 18-15
روسی 3 ——خانم قلعه بندی———پنجشنبه 12-15
روسی4 —خانم قلعه بندی——چهارشنبه 16- 19
روسی5 ——خانم دولو—— پنجشنبه 12-15 
روسی6——خانم کنی————دوشنبه 17-19:30
روسی 10——خانم محمودی——چهارشنبه 14:30-17:30
روسی 16:———خانم محمودی——شنبه 13-16
مکالمه روسی سطح مبتدی————یکشنبه 14-16
-
برنامه روسی تابستان 98
 
روسی  1 شنبه 19-16
روسی 2 پنجشنبه 12-15
روسی 3چهارشنبه 15:30- 18:30
روسی 4 پنجشنبه 12-15 
روسی5دوشنبه 16-19
روسی6 پنجشنبه 12-15
روسی 9شنبه 14:00-17:00
روسی11پنجشنبه 10-13
روسی 14 و 15: پنجشنبه 13:30-16:30  چهارشنبه 14-17 
روسی13 پنجشنبه 16-19 
 
---------------------------------------------------
 
تعداد ترم : 
15 ترم عادی

طول دوره در هر ترم :
عادی: ده هفته سه ساعته، نیمه فشرده : 10 هفته شش ساعته، فشرده: ده هفته نه ساعته
شهریه دوره ها : 
عادی :260 هزار تومان

مدیر گروه : خانم دکتر رضوانی