آموزش زبان روسی

banner


برنامه روسی پاییز   97
 
روسی 1    :    پنجشنبه        12:00-15:00
روسی 1 فشرده : یکشنبه – 4 شنبه – جمعه   15:00-18:00
روسی 2: پنجشنبه 12:00 -15:00
روسی 4: پنجشنبه  9:00-12:00
روسی 6 :   پنجشنبه 12:00-15:00
روسی 8و9 :  دوشنبه چهارشنبه 16:00-19:00
روسی 8 :  پنجشنبه 15:00-18:00
روسی 10 : پنجشنبه 16:00-19:00
روسی 13 : پنجشنبه 13:00 -16:00

 
-----------------
تاریخ تعیین سطح زبان روسی
       
 دوشنبه 97/06/19  17:00-  18:30
چهارشنبه 97/06/21  17:30-18:30
 
 
--------------------------
 
تعداد ترم : 

15 ترم عادی

طول دوره در هر ترم :
عادی: ده هفته سه ساعته، نیمه فشرده : 10 هفته شش ساعته، فشرده: ده هفته نه ساعته
شهریه دوره ها : 
عادی : 215 هزار تومان
نیمه فشرده : 325 هزار تومان

مدیر گروه : خانم دکتر رضوانی