آموزش زبان روسی

banner

تعیین سطح زبان روسی زمستان 98 
 
یکشنبه 24 آذر ساعت 14-15
-


 
---------------------------------------------------
 
تعداد ترم : 
15 ترم عادی

طول دوره در هر ترم :
عادی: ده هفته سه ساعته، نیمه فشرده : 10 هفته شش ساعته، فشرده: ده هفته نه ساعته
شهریه دوره ها : 
عادی :260 هزار تومان

مدیر گروه : خانم دکتر رضوانی