آموزش زبان اسپانیایی

banner


                                                                                                                            
 
 
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دوره زبان اسپانیایی

----------------------------
 
تعیین سطح زبان اسپانیایی 
 


27خرداد     یکشنبه       15:30 - 16:30

---------------------------------
دوره اسپانیایی تابستان 97

اسپانیایی 1  شنبه 16-19

اسپانیایی 2          یکشنبه         16:30 -19:30
 
اسپانیایی 4      پنج شنبه           16:15-19:15
 
----------

کل دوره :   16  ترم
 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 8 A1 , A2 Prisma
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 8 B1 , B2 Prisma