آموزش زبان اسپانیایی

banner


                                                                                                                            
 
 
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دوره زبان اسپانیایی

برنامه اسپانیایی تابستان 98
 
اسپانیایی 1 ————-سه شنبه 16-19
 
اسپانیایی 2 ————-دوشنبه 16-19
 
اسپانیایی 3 ————-پنجشنبه 16-19
 
اسپانیایی 4 ————-چهارشنبه 16-19
 
اسپانیایی 8————-پنج شنبه 16-19
 

----------------------------


کل دوره :   16  ترم
 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 8 A1 , A2 Prisma
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 8 B1 , B2 Prisma