آموزش زبان اسپانیایی

banner


                                                                                                                            
 
 
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دوره زبان اسپانیایی

----------------------------
 
تعیین سطح زبان اسپانیایی 
 


                  پنجشنبه 97/6/22  ساعت 16:00-16:30


----------------------
برنامه زبان اسپانیایی پاییز 97

اسپانیایی 1       4 شنبه 16:00-19:00          مدرس Native (خانم ایثاقی)

اسپانیایی2         یکشنبه 15:00-18:00    خانم فنایی

اسپانیایی 3    دوشنبه     16:00-19:00       خانم فاطمی

اسپانیایی 5        پنجشنبه           16:15-19:15    خانم انصاری
----------

کل دوره :   16  ترم
 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 8 A1 , A2 Prisma
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 8 B1 , B2 Prisma