انگلیسی

banner


قابل توجه زبان آموزان :


شماره تماس :66412565


دوره های جدید آیلتس :


دوشنبه / چهارشنبه ساعت16:30تا19:45شروع دوره 9مهر

دوره های مقدماتی :

ترم 1    یکشنبه ها 16:30-19:30   پنجشنبه ها 15:45-19:00

ترم 2    
  یکشنبه ها 16:30-19:30     پنجشنبه ها 15:45-19:00شماره تماس : 66412565


----------------------------------------------------------------------------

نام دوره روز و ساعت کلاس شروع دووره 
 PRE IELTS 1 یکشنبه 16:15 - 19:30  /  پنجشنبه 12:15 - 15:30  
 PRE IELTS 2 یکشنبه 16:15 - 19:30  /  پنجشنبه 12:15 - 15:30  
CRASH IELTS دوشنبه  / چهارشنبه   16:30 - 19:45  
TOEFL دوشنبه  / چهارشنبه 13:00 - 16:15  
TOEFL یکشنبه /  سه شنبه 13:00 - 16:00  
تک مهارتیTOEFL دوشنبه /چهارشنبه 13:00 - 16:00