آموزش زبان ایتالیایی

bannerاطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

------------------------

تعیین سطح ایتالیایی


پنجشنبه 31/3/ 1397 از ساعت 8 الی 11

----------------------

برنامه ایتالیایی تابستان 97
⤆ ترم 4 : پنج شنبه (16-13)
⤆ ترم 1 : پنجشنبه (19-16)  
⤆ ترم 7 : پنجشنبه (12-9)

--------------------
کل دوره :   12  ترم


 
سطح مفاد درس تعداد ترم دوره کتاب
مقدماتی دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن 5 A1 , A2 La Lingua Italiana
(Elementare& intermedio)
Nuovo Espresso
ميانی خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 5 B (medio)
پيشرفته خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان 2 C , D (Superiore)
 
 
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته

 شهریه دوره : ترم 1-5 : 215 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 250 هزار تومان

مدیر گروه : آقای امین عسگری