آموزش زبان گرجی

banner

کل دوره :   13 ترم

 
دوره آموزش الفبا
و گرامر
A1 A2 A2+ B1 B2 B2+
تعداد ترم 1 ترم 2 ترم 2 ترم 2 ترم 2 ترم 2 ترم 2 ترم
 
 
 با بهره گیری از متدهای پیشرفته آموزشی ،مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش و علوم گرجستان

مدیر گروه : آقای ناگلیانی

 
شهریه دوره : 250 هزار تومان