آموزش زبان روسی

banner

                

 
مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران


---------------------------------------------

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

-----------------------------------

تاریخ تعیین سطح روسی22خرداد      سه شنبه       15:30 - 14:30
24 خرداد     پنج شنبه         12:00 - 10:00
27 خرداد        یکشنبه       15:30 - 14:30

----------------------------------


 
برنامه روسی تابستان 97

روسی1    سه شنبه         16:00-19:00

روسی1   پنجشنبه            12:00-15:00

--------------------
روسی2     چهارشنبه        16:00-19:00

          روسی2     پنجشنبه            12:00-15:00       
------------------------
 
روسی2و3فشرده         شنبه وچهارشنبه      16:00-19:00

---------------------------

 روسی3    پنجشنبه        12:00-15:00

--------------------------


روسی5    پنجشنبه         12:00-15:00

----------------------------- 

روسی6و7 فشرده     یکشنبه        16:00-19:00

روسی     چهارشنبه       16:00-19:00


--------------------------------

روسی7     پنجشنبه            15:00-18:00


-------------------------------

روسی9      پنجشنبه           15:00-18:00

--------------------------------

روسی13      پنجشنبه          9:00-12:00

----------------------------------


مکالمه روسی     یکشنبه      15:45-17:15


 
تعداد ترم :
15 ترم عادی

 
 
قابل برگزاری بصورت:
1 روز در هفته- 2 روز در هفته-3 روز در هفته
40 ساعت آموزشی
(در هر ترم)
سطح B1 A2 A1
کتاب русский язык 5 элементов
مدت تدریس هر کتاب             5 ترم
20ساعت مکالمه
       
طول دوره در هر ترم :

عادی: 10 هفته سه ساعته،  نیمه فشرده : 10 هفته شش ساعته، فشرده:10 هفته نه ساعته

مکالمه زبان روسی : 10 هفته 1ساعت و نیمه

 شهریه دوره : ترم 1-5 : 215 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 250 هزار تومان
مکالمه زبان روسی : 175 تومان

مدیر گروه : خانم دکتر رضوانی