آموزش زبان کره ای

banner

 
                                                                                            مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------
 

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.برنامه ترم تابستان ٩٨ ؛ 
كره اي ١ : 
دوشنبه ساعت ٤-٧ خانم شجاعي
سشنبه ساعت ٤-٧ سوهاني
چهارشنبه ١٢-٣ خانم وزوايي
پنجشنبه ٣-٦ خانم آخوندي
كره اي ٢:
يكشنبه ٤-٧ خانم صدر 
سشنبه ٤-٧ خانم آخوندي
پنجشنبه ١٠-١ خانم صدر
كره اي ٣:
دوشنبه ٤-٧ آقاي عبداالهي
پنجشنبه ٤-٧ آقاي عبداللهي
كره اي ٤:
يكشنبه ٤-٧ آقاي عبداللهي
چهارشنبه ٤-٧ سوهاني 
پنجشنبه٢-٥ خانم صدر
كره اي ٥:
سه شنبه ٤-٧ خانم تفكري 
پنجشنبه ٤-٧ خانم آخوندي
كره اي ٦:  
دوشنبه ٤-٧ سوهاني
كره اي ٧: 
چهارشنبه ٤-٧ خانم وزوايي
كره اي ٨ : 
شنبه ٤-٧ سوهاني
كره اي ٩: 
شنبه ٤-٧ خانم وزوايي
مكالمه كره اي : 
سه شنبه ١-٣ سوهاني
-------------------------------------

 
 
سطح تعداد ترم کتاب مفاد درس
مقدماتی 5 Korean for Beginners
(4جلد)
خواندن و نوشتن
دستور زبان
مکالمه و مهارت شنیداری
میانی 1 5 Korean for Intermediate lerners1
میانی2 5 Korean for Intermediate lerners2
 
 
یک مدرک در ترم 7 طبق روال عادی داده می شود و بعد از اتمام دوره های Intermediatte  مدرکی دیگر ارائه می شود.
  

طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : خانم سوهانی