آموزش زبان کره ای

banner

 
                                                                  مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------
 

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.

تعیین سطح زبان کره ای پاییز 98 
 
5شنبه 4 مهر ماه ساعت 14:30 -15:30
-------

برنامه زبان كره اي پاييز ٩٨
كره اي ١
شنبه ٤-٧ خانم سوهاني
دوشنبه ٣-٦ خانم شجاعي
سه شنبه ٤-٧ خانم سوهاني
كره اي ٢ 
چهارشنبه ٤-٧ خانم تفكري 
پنجشنبه ٤:٣٠-٧:٣٠ خانم سوهاني 
كره اي ٣ 
شنبه ٤-٧ آقاي عبداللهي 
سه شنبه ٤-٧ خانم آخوندي
پنجشنبه ٤-٧ آقاي عبداللهي
كره اي ٤ 
دوشنبه ٤-٧ آقاي عبداللهي 
پنجشنبه ٤-٧ خانم آخوندي
كره اي ٥ 
يكشنبه ٣-٦ خانم تفكري
چهارشنبه ٤-٧ خانم آخوندي
پنجشنبه ٢-٥ خانم صدر
كره اي ٦
دوشنبه ٤-1خانم سوهاني 
سه شنبه ٤-٧ خانم تفكري
پنجشنبه ٤-1 آقاي عبداللهي
كره اي ٧
دوشنبه ٤-٧ خانم آخوندي
كره اي ٨ 
يكشنبه ٤-٧ خانم سوهاني 
كره اي ٩ 
شنبه ٤-٧ خانم وزوايي 
چهارشنبه ٤-٧ خانم سوهاني
كره اي ١٠ 
پنجشنبه ١٢:٣٠-٣:٣٠ خانم سوهاني
-------------------------------------

 
 
سطح تعداد ترم کتاب مفاد درس
مقدماتی 5 Korean for Beginners
(4جلد)
خواندن و نوشتن
دستور زبان
مکالمه و مهارت شنیداری
میانی 1 5 Korean for Intermediate lerners1
میانی2 5 Korean for Intermediate lerners2
 
 
یک مدرک در ترم 7 طبق روال عادی داده می شود و بعد از اتمام دوره های Intermediatte  مدرکی دیگر ارائه می شود.
  

طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته


 شهریه دوره : ترم 1-5 : 260 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 300 هزار تومان

مدیر گروه : خانم سوهانی