آموزش زبان چینی

banner

                                                                                                                   

 مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------------------


اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.
 

----------------------------

 
 
برنامه چینی تابستان 98
 
چینی 1  دوشنبه — 13-10 خانم ابراهیمی   
 
چینی 1 پنجشنبه 19-16 خانم زارعی
 
چینی 2  دوشنبه — 13-16 خانم ابراهیمی   
 
چینی 2 پنجشنبه 13-16 آقای قلعه جق
 
 
پنج شنبه 16:30 – 19:30  چینی  3خانم داوودی
 
 
پنج شنبه 16:00 – 19:00  چینی 4آقای قلعه جق
 
 
پنج شنبه 13:00 – 16:00  چینی5 خانم زارع پور
 
سه شنبه 16:00 – 19:00  چینی 6آقای اسماعیلی
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  کل دوره   12 ترم

 

سطح

مفاد درس

تعداد ترم

کتاب اصلی

توضیحات

مقدماتی

دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن

4

كتاب: 301جمله جلد1

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

ميانی

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

301جمله جلد 2

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

پيشرفته

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

بويا چاينيز

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

 

 

 طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته (جلسات به صورت یک روز در هفته)

            هزینه دوره (ترم 1-5)---320 هزار تومان
   
            هزینه دوره (ترم 5به بعد)---370 هزار تومان                              

   مدیر گروه : خانم صالحیان