آموزش زبان چینی

banner

                                                                                                                   

 مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------------------


اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.
 

-----------------------------------------------
 
برنامه چینی ترم زمستان98 مرکز زبان دانشگاه تهران

 
چینی 1 —————چهارشنبه  ساعت10 - 13خانم قربانیان
چینی 1 —————دوشنبه  ساعت 16 - 19خانم عسگری
چینی 1 —————پنجشنبه  ساعت 16 - 19
چینی 2 —————پنجشنبه  ساعت 16 - 13خانم قربانیان
چینی 2 —————پنجشنبه  ساعت10 - 13خانم قربانیان
چینی 2 —————چهارشنبه  ساعت 16 - 13خانم قربانیان
چینی 3—————چهارشنبه ها ساعت 16 -19 خانم عسگری
چینی4 ————-پنجشنبه ها ساعت 13-16 
چینی 5  ————-پنجشنبه 16 - 19 
چینی 6 —————پنج شنبه ها ساعت 16 --19 آقای قربانی
چینی8 ————سه شنبه ها ساعت 16 - 19خانم عسگری
--------------------------------------------

  کل دوره   12 ترم

 

سطح

مفاد درس

تعداد ترم

کتاب اصلی

توضیحات

مقدماتی

دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن

4

كتاب: 301جمله جلد1

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

ميانی

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

301جمله جلد 2

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

پيشرفته

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

بويا چاينيز

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

 

 

 طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته (جلسات به صورت یک روز در هفته)

            هزینه دوره (ترم 1-5)---320 هزار تومان
   
            هزینه دوره (ترم 5به بعد)---350 هزار تومان                              

   مدیر گروه : خانم صالحیان