آموزش زبان چینی

banner

                                                                                                                   

 مرکز زبان دانشکده ی زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

-----------------------------------------------------


اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.
 

----------------------------

برنامه چینی بهار98
 
چینی 1  دوشنبه — 13-16   خانم ابراهیمی
 
مکالمه چینی 1  پنجشنبه —15-18  خانم وانگ دن یو

------------------------

          تاریخ تعیین سطح زبان چینی بهار 98             

پنج شنبه97/12/02 ساعت١٢:٣٠تا٢:٣٠

----------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  کل دوره   12 ترم

 

سطح

مفاد درس

تعداد ترم

کتاب اصلی

توضیحات

مقدماتی

دستور زبان،مكالمه ،خواندن ونوشتن

4

كتاب: 301جمله جلد1

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

ميانی

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

301جمله جلد 2

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

پيشرفته

خواندن ونوشتن،مكالمه،دستور زبان

4

بويا چاينيز

در صورت لزوم كتابي به انتخاب استاد به عنوان كمك آموزشی در كنار كتاب اصلی معرفی می گردد

 

 

 طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته (جلسات به صورت یک روز در هفته)

شهریه دوره : ترم 1-5 : 265 هزار تومان
 ترم 6 به بعد : 303 هزار تومان

                                             
   مدیر گروه : 
خانم صالحیان