نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
TN2ABاستاد عزیزی A1.3 استاد طلایی ژاپنی 2 چهارشنبه آقای تفتی چینی 1 خانم ابراهیمی کره ای8 خانم وزوایی روسی 3خانم دولو آلمانی A1.1 خانم احسانی ترکی 2 آقای کایا
FUNDA استاد عسکری A2.2 استاد سجادی ژاپنی 5 خانم فشکی چینی 2 خانم میدانی کره ای  7 خانم سوهانی روسی ترم 2 خانم قلعه بندی آلمانی A1.3 خانم احسانی ترکی 5 آقای آتش
TN1A استاد آقایی A1.2 دکتر خواجوی ژاپنی1 چهارشنبه خانم شیموجی   کره ای 10 خانم سوهانی روسی ترم 1 خانم قلعه بندی آلمانی B1.1 خانم احسانی  
TN2Bاستاد منصورپور   ژاپنی 3 پنجشنبه خانم مخبری نیا   کره ای 3 خانم آخوندی   آلمانی A1.1 خانم شرفی نسب  
SUMMIT 1A استاد شاهویر   ژاپنی 1 آقای ملکی   کره ای 1 خانم آخوندی   آلمانی A1 فشرده خانم امیدوار  
FUND AB استاد بزرگمهر   ژاپنی 4 خانم محبی       آلمانی A1.1 خانم پازوکی  
FUND AB استاد لطف اللهی           آلمانی A1نیمه فشرده  
SUMMIT 1B استاد کاظمی              
FUND B استاد محمدی              
CAE استاد شریعت              
TN1B استاد لطفی              
TN 3A استاد تاج الدینی              
TN2AB استاد سیار              
TN2A استاد محمدی              
TN3B استاد نادیان مهر              
TN 1AB استاد محمودان              
SUMMIT2A استاد بلوچ