نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
TN1A خانم حسینی A 1.2 خانم مجیدی ژاپنی 1 آقای ملکی چینی 1 خانم قربانیان پنجشنبه 10-13 کره ای5 خانم تفکری   A2.2 خانم احسانی ترکی 1 
FUND Aآقای آقایی    ژاپنی 1 آقای شیخی چینی 1 خانم قربانیان پنجشنبه 13-16 کره ای 4 خانم آخوندی   A1.1 خانم مترصد  
FUND A خانم خدایی   ژاپنی 3 5شنبه 4-7 چینی 2-3-4 خانم زارع پور کره ای 5 خانم آخوندی   A1.2 خانم افقی  
FUND AB آقای محمدی   ژاپنی 1 خانم خورشیدی   کره ای 5 خانم صدر   A1 فشرده  
TN 1B آقای محمدی   ژاپنی 6 خانم خورشیدی   کره ای 10 خانم سوهانی   A1.1 خانم صباحی  
TN 2B خانم باهک   ژاپنی 3 خانم خورشیدی   کره ای 2 خانم سوهانی   A1.2 خانم مترصد  
TN 2B خانم سالاری   ژاپنی 10 آقای تفتی   کره ای 9 خانم سوهانی   A1.3 خانم تقوی  
TN 3A خانم عسکری   ژاپنی 7 آقای تفتی   کره ای 1 سه شنبه   A1 نیمه فشرده خانم امیدوار  
FUND AB آقای سیار   ژاپنی 4 آقای تفتی   کره ای 6 آقای عبدالهی      
TN 3B خانم ملک پور   ژاپنی 6 آقای تفتی   کره ای 3 آقای عبدالهی      
SUMMIT 1Aعلیوند   ژاپنی 2 پنجشنبه آقای ملکی   کره ای 6 خانم سوهانی      
TN 1AB آقای دهنوی   ژاپنی 5 آقای تفتی   کره ای1خانم سوهانی شنبه      
TN 1AB آقای ابری   ژاپنی 2 آقای شیخی          
FUND B آقای ابری   ژاپنی 2 خانم سلیمی          
TN 2A خانم لطف اللهی   ژاپنی 1 شنبه 4-7          
TN 2AB خانم لطف اللهی              
TN 2AB خانم لطف اللهی گروه دوم              
SUMMIT 1B آقای کاظمی              
TN 3A آقای بلوچ              
SUMMIT 2 Aآقای بلوچ