نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
TN3Aاستاد سیار A1.1 استاد مجیدی ژاپنی 2 آقای ملکی چینی 1 خانم زارع پور کره ای 7 خانم آخوندی روسی 4خانم دولو A2.1 خانم احسانی ترکی 1 آقای آتش
TN2B استاد آقایی A1.1 استاد قلعه نویی ژاپنی 1 آقای ملکی چینی 3 خانم زارع پور کره ای 5 خانم آخوندی روسی 9 خانم محمودی A1.2 خانم نیازاده ترکی 7 آقای آتش
TN1AB استاد لطف اللهی   ژاپنی 1 خانم فشکی   کره ای 2 خانم آخوندی روسی 11 خانم محمودی B1.2 خانم احسانی ترکی 3 آقای آتش
summit1b استاد نادیان مهر   ژاپنی 9 خانم ساساکی   کره ای 1 خانم وزوایی روسی 1 خانم قلعه بندی A1.11خانم افقی اسپانیایی 1 خانم فنایی
TN2A استاد لطفی   ژاپنی 1 خانم مخبری نیا   کره ای 9 خانم وزوایی روسی 2 خانم قلعه بندی A1.1خانم مترصد اسپانیایی3 خانم فنایی
FUND B استاد سالاری   ژاپنی 1 خانم شیموجی   کره ای 2 خانم صدر   A2.2 دکتر صفیئی  
TN2AB استاد دهنوی   ژاپنی 1 خانم رهبری فرد   کره ای 2 پنجشنبه خانم صدر   A1.2 خانم تقوی  
FUND Aاستاد بابازاده   ژاپنی 3 خانم شیموجی   کره ای 4 خانم صدر   B1 فشرده دکتر صفیئی  
summit2b استاد لطفی   ژاپنی 9آقای تفتی   کره ای 5 آقای عبدالهی   B1نیمه فشرده دکتر صفیئی  
SUMMIT1A استاد کاظمی   ژاپنی 6 آقای تفتی   کره ای 4 آقای عبدالهی   َA1.2 خانم نیازاده  
TN3Bاستاد تاج الدین   ژاپنی 4 آقای تفتی   کره ای 3 آقای عبدالهی   A2 نیمه فشرده خانم نیازاده  
    ژاپنی 5 آقای تفتی       A2نیمه فشرده خانم امیدوار  
    ژاپنی 11 آقای تفتی       A1 فشرده خانم فعال  
    ژاپنی 3   آقای تفتی