نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
TN 3Aاستاد لایقی A2.2 استاد خواجوی ژاپنی 5 خانم سلیمی چینی 3 خانم میدانی کره ای 4 خانم تفکری روسی 6 خانم محمودی آلمانی A1 فشرده ترکی 1 خانم مددکار
TN3Aاستاد لایقی  A1.1ستاد توحیدی ژاپنی 2 خانم صالحیان   کره ای 5 خانم سوهانی روسی 2 آقای گرشاسبی آلمانی 1.A1 خانم فتحعلیان ترکی 2 خانم مددکار
FUND ABاستاد شاه ویر مکالمه 2 استاد خلوصی ژاپنی 1 خانم محبی   کره ای 6 خانم سوهانی روسی 1 آقای گرشاسبی آلمانی 3.A1 خانم احسانی اسپانیایی 1 خانم انصاری
PASSAGE2 استاد شریعت B1.2 استادخلوصی ژاپنی 1 خانم  مخبری نیا   کره ای 7 وزوایی روسی خانم قلعه بندی آلمانی B1+  خانم انور  
 TN3A استاد اردستانی       کره ای 1 آقای عبدالهی   آلمانی A1.1 خانم فعال  
TN3Aاستاد سالاری       کره ای 3 آقای عبدالهی      
TN2ABاستاد بابازاده       کره ای 3 آقای عبدالهی      
SUM 1Aاستاد ملک پور       کره ای 1 خانم تفکری      
TN2استاد آقایی       کره ای 2 آقای عبدالهی      
TN2Bاستاد منصورپور              
TN 2ABاستاد اختیارزاده              
FUND A استاد اختیارزاده              
FOUR CORNER2استاد جلیلی              
TN1ABاستاد بزرگمهر              
TN1Aاستاد بزرگمهر              
نتایج متاخرین              
summit 1Bاستاد کاظمی              
TN1AB استاد سالاری