نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
Fund AB آقای امجدی خانم سجادی B1.3 ژاپنی 1 محبی چینی 2 خانم زارع پور کره ای 2 آقای عبدالهی روسی 7 خانم محمودی A1 فشرده خانم شرفی نسب اسپانیایی 1-2
خانم اردستانی TN3A خانم خواجوی A1.2 ژاپنی 3 و 4 فشرده خانم صالحی چینی 1 خانم زارع پور کره ای 1 خانم شجاعی روسی 2 خانم دولو آلمانیA1.1 آقای صفیئی ترکی 2و3
خانم ملک پور TN3A خانم قلعه نویی A2.1 ژاپنی 2 خانم مخبری نیا چینی خانم میدانی کره ای 2 خانم تفکری روسی 1 آقای گرشاسبی A2.1 خانم احسانی  
آقای کاظمی TN2AB       کره ای5 خانم وزوایی   A2 خانم نیازاده  
خانم لایقی TN3B       کره ای 1 پنجشنبه   آلمانی A1.2 خانم افقی  
خانم بزرگ مهر Fund AB       کره ای1 چهارشنبه      
آقای اختیارزاده TN3B       کره ای 4 خانم سوهانی      
خانم ملک پور Summit 1A       کره ای 7 خانم سوهانی      
خانم بخشنده Summit 1A       کره ای 8 خانم سوهانی      
خانم شاهویر TN1AB       کره ای 1 آقای ابراهیمی دوشنبه      
خانم بزرگ مهر Fund A       کره ای 3 آقای ابراهیمی      
خانم منصورپور TN1A       کره ای 4 آقای ابراهیمی      
خانم اردستانی TN2B              
خانم نادیان مهر Summit 1A              
آقای آقایی TN1B              
خانم سالاری TN2A              
آقای مخلصی Passages A2              
خانم جلیلی TN2A