نمرات پایان ترم

banner

زبان آموزان محترم می‌توانند در صورت قبولی، به صورت آنلاین نسبت به ثبت نام در دوره‌ی بعد اقدام کنند.

لطفا به روز/ساعت و سطح مورد انتخاب خود دقت فرمایید. مسئولیت ثبت نام در روز/ساعت و سطح اشتباه به عهده زبان‌آموز می‌باشد.


انگلیسی فرانسه ژاپنی چینی کره‌ای روسی آلمانی سایر زبان ها
خانم بزرگمهر، Top Notch 1AB خانم فرهمندی،
مکالمه 2
ژاپنی 2 آقای تفتی چینی 2 کره  ای 6 روسی 1و2 آلمانی A1.1 خانم احسانی ترکی 4 خانم مددکار
آقای امجدی، Fund A خانم فرهمندی، A2.2 ژاپنی 5 آقای تفتی چینی 3 کره ای 8   آلمانی A2.2 خانم احسانی  
خانم نادیان مهر، Top Notch 3B   ژاپنی 1خانم مخبری نیا چینی 1     آلمانی A1.1 خانم شرفی نسب  
آقای آقایی، Top Notch 2B   ژاپنی 2 خانم محبی چینی 1     A1.1 خانم نیازاده  
خانم سالاری، Fund A   ژاپنی 5 آقای تفتی       آلمانی A2.1 خانم انور  
آقای کاظمی، Summit 1A   ژاپنی 3 خانم شیموجی          
خانم شاهویر، Top Notch 3A   ژاپنی 8 آقای تفتی          
آقای شریعت، CAE 1              
آقای لطفی، Top Notch 2AB              
خانم منصورپور، Top Notch 1B              
خانم فاتحی، Top Notch 2AB              
خانم سیدی، Top Notch 1A              
آقای شریعت، Summit 1A              
آقای امجدی، Top Notch 1AB              
خانم بزرگمهر، Fund AB              
خانم بخشنده، Summit 1B              
خانم جعفری، Top Notch 3B              
خانم محمدی، Top Notch 2AB              
آقای امجدی، Top Notch 3A              
خانم نادیان مهر، Top Notch 2AB              
خانم فاتحی، Top Notch 3B              
خانم اردستانی، Top Notch 3A              
خانم نادیان مهر، Summit 2A              
آقای بلوچ، Fund AB              
آقای بلوچ، Fund B              
خانم بابازاده، Top Notch 2A              
آقای بلوچ، Passages A3