فرانسه

banner

اطلاعیه مربوط به شروع دوره ها در صفحه اصلی در قسمت اخبار و اطلاعیه ها قرارداده می شود.
 
-------------------

تعیین سطح زبان فرانسه 
28خرداد        2شنبه      14:00 - 16:00


  5تیر            سه شنبه       15:00-17:00

10تیر           یکشنبه     15:30-17:00             
 

-----------------------------------
دوره فرانسه تابستان97
 

   A1.1     
11هفته   چهارشنبه 16:00-19:00


A1.1فشرده مبتدی تا
B 2       شنبه.دوشنبه.چهارشنبه    10:00-13:00
(4هفته)


    A1.1        6هفته   شنبه.دوشنبه 13:00-16:00


     A1.2     11 هفته   شنبه 16:00-19:00


     A1.2   
6هفته   یکشنبه.سه شنبه 13:00-16:00


A1.3            
11هفته    دوشنبه 16:00-19:00


    A2.1    11 هفته   سه شنبه  10:00-13:00


   A2.3  
11هفته   دوشنبه 16:00-19:00


  B1.1     
11هفته     یکشنبه 16:00-19:00  

  
   B1.3     
11هفته  سه شنبه 16:00-19:00


دوره ویژه گرامر کاربردی فرانسه   10هفته  شنبه 10:00-13:00


---------------------

   
کلاسهای ترمیک و فشرده :
دوره های چهار مهارتی، متد Le nouveau taxi :بیان شفاهی، درک شفاهی، بیان نوشتاری،
درک نوشتاری
(


دوره های خصوصی آمادگی TEF. TCF. Delf
10 جلسه 3 ساعته. در این دوره هر چهار مهارت آزمون دلف در سطح مورد نظر تدریس می گردد.

دوره خصوصی و نیمه خصوصی زبان فرانسه :
این دوره برای یک تا سه زبان آموز می تواند برپا شود.