اطلاعیه‌های مربوط به شروع دوره‌

  • 1 دی , 1397
  • 3180 نفر
  • کد خبر 100067
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 4 آقای تفتی
شنبه 12:30-15:30
اولین جلسه: 
🗓شنبه 9اردیبهشت
⏰ ساعت12:30-15:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴
#اعلام_شروع_کلاس 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////

شروع ترم جدید کلاس 2.A2 دکتر صفیئی
پنجشنبه 13-16
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت16-13
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////
شروع ترم جدید کلاس A2نیمه فشرده دکتر صفیئی
دوشنبه- چهارشنبه 9-13
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 19فروردین
⏰ ساعت9-13
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////
شروع ترم جدید کلاس A2فشرده دکتر صفیئی
شنبه- دوشنبه- چهارشنبه 19:00-15:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 19فروردین
⏰ ساعت15-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////
شروع ترم جدید کلاس A1.1 خانم پازوکی
پنجشنبه 14-18
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت14-18
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////
شروع ترم جدید کلاس A2.3 خانم نیازاده
پنجشنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت15-19
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵📌  
 
#اعلام_شروع_کلاس
 
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////
شروع ترم جدید کلاس ترکی استانبولی 2 آقای آتش
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه 17فروردین
⏰ ساعت16-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////
شروع ترم جدید کلاس کره ای 7 خانم سوهانی
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت16-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////
شروع ترم جدید کلاس کره ای 3 خانم سوهانی
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 21فروردین
⏰ ساعت16-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴
 
#اعلام_شروع_کلاس 
☎️ 66412566
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////
شروع ترم جدید کلاس کره ای 2 آقای لواسانی
پنجشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت16-19
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵📌
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
/////////////////////////////
شروع ترم جدید کلاس کره ای 4 آقای لواسانی
پنجشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت16-13
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL

----------------------------
شروع ترم جدید کلاس B1نیمه فشرده دکتر صفیئی 
 شنبه- سه شنبه 9-13
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه 20فروردین
⏰ ساعت9-13
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس B1نیمه فشرده دکتر صفیئی 
 یکشنبه- سه شنبه 19:00-15:00
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه 18فروردین
⏰ ساعت15-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس مرور ژاپنی 1-6 آقای تفتی
دوشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 19 فروردین
⏰ ساعت16-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴
#اعلام_شروع_کلاس 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی  2خانم میدانی
پنجشنبه 16:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
16:30-19:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس 1.A2  دکتر صفیئی
پنجشنبه 12-9
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت9-12
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس مکالمه 1.A  دکتر صفیئی
پنجشنبه 16-17:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت16-17:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس مکالمه2.A  دکتر صفیئی
پنجشنبه 18-19:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت18-19:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاسA1نیمه فشرده خانم نیازاده
دوشنبه- چهارشنبه 9:00-13:00
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه21فروردین
⏰ ساعت13-9
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی  3آقای قلعه جق
پنجشنبه 16:00-19:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1خانم رهبری فر
پنجشنبه 12:00- 9:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
9:00-12:00
 
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی2خانم شیموجی
چهارشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 21 فروردین
⏰ ساعت16-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴
#اعلام_شروع_کلاس 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
-------------------

شروع ترم جدید کلاس روسی1 خانم قلعه بندی
پنجشنبه 12:00- 15:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
15:00-12:00
 
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------------
شروع ترم جدید کلاس ایتالیایی 2 آقای امین عسگری
پنجشنبه 13:00- 16:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
16:00-13:00
 
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------

شروع ترم جدید کلاس کره ای 1 خانم آخوندی
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه 20فروردین
⏰ ساعت16-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------------

شروع ترم جدید کلاس کره ای 3 خانم صدر
پنجشنبه 14-17
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه22فروردین
⏰ ساعت14-17
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------

شروع ترم جدید کلاس کره ای 3 خانم آخوندی
یکشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه25فروردین
⏰ ساعت16-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------

شروع ترم جدید کلاس ترکی6خانم مددکار
پنجشنبه 17:00-14:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه22 فروردین
⏰ ساعت17:00-14:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
---------------


شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 4خانم محبی
پنجشنبه 12:00- 9:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
9:00-12:00
 
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی  1آقای قلعه جق
پنجشنبه 16:00-13:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
16:00-13:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
 
---------------------------
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.3 خانم نیازاده
شنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه 24فروردین
⏰ ساعت15-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------
 
شروع ترم جدید کلاس آلمانی A1.3 خانم احسانی
پنجشنبه 14:30- 10:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
10:30-14:30
 
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------
 
شروع ترم جدید کلاس 1.A1  خانم شرفی نسب
پنجشنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
⏰ ساعت15-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
------------------------------


شروع ترم جدید کلاس کره ای 8خانم وزوایی
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓 شنبه24فروردین
⏰ ساعت16-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 3 آقای تفتی
یکشنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه 25فروردین
16-19
 
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2 آقای تفتی
شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓شنبه 24فروردین
⏰ ساعت16-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------------

شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 2 آقای تفتی
چهارشنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 21فروردین
⏰ ساعت16-13
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
------------------------


شروع ترم جدید کلاس A1فشرده خانم امیدوار
شنبه- دوشنبه- چهارشنبه 19:00-15:00
اولین جلسه: 
🗓شنبه 24فروردین
⏰ ساعت15-19
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 1خانم صدر
پنجشنبه 10-13
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه22فروردین
⏰ ساعت10-13
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی  1خانم ابراهیمی
دوشنبه 16:00-13:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 26فروردین
16:00-13:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس A1.2 آقای نادیان مهر
یکشنبه 16-20
اولین جلسه: 
🗓یکشنبه 25فروردین
⏰16-19ساعت
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی2خانم صالحی
پنجشنبه 9-12
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
9-12
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------------
شروع ترم جدید کلاس خانم محمودی روسی 12 و  13
پنجشنبه 13-16
چهارشنبه14-17
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 28فروردین
⏰17-14ساعت
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
---------------------------
شروع ترم جدید کلاس خانم محمودی روسی 8
شنبه 15:30-18:30
اولین جلسه: 
🗓شنبه 24فروردین
⏰ساعت 15:30-18:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
---------------------
شروع ترم جدید کلاس خانم محمودی روسی 10
پنجشنبه 10-13
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 29فروردین
⏰ساعت10-13
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی10آقای تفتی
پنجشنبه 12:30-15:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
15:30-12:30
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی8آقای تفتی
پنجشنبه 19:00-16:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
16-19
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس آلمانی B1.1 خانم احسانی
پنجشنبه 15-19
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 22فروردین
15-19
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 3 خانم مخبری نیا
پنجشنبه 15:30-12:30
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 29فروردین
⏰ ساعت15:30-12:30-
 
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 5 آقای عبدالهی
دوشنبه 16:00-19:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 26فروردین
16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی5 آقای اسماعیلی
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه 27فروردین
16-19
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی4 خانم سابقی
پنج شنبه 16-13
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه 29فروردین
16-13
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------
شروع ترم جدید کلاس روسی 2 خانم قلعه بندی
چهارشنبه 16:00-19:00
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 28فروردین
16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
----------------------
شروع ترم جدید کلاس اسپانیایی7
پنجشنبه 16:00-19:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 29فروردین
16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس اسپانیایی 2
پنج شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه 29فروردین
16-19
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی استانبولی 3 آقای کایا
شنبه 15:00-18:00
اولین جلسه: 
🗓شنبه 24فروردین
15:00-18:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------------
شروع ترم جدید کلاس کره ای 10 خانم سوهانی
چهارشنبه 16:00-13:00
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه28فروردین
16:00-13:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی استانبولی 1 آقای چنگیز
شنبه 16:30-19:30
اولین جلسه: 
🗓شنبه31فروردین
16:30-19:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
------------------------


شروع ترم جدید کلاس چینی  2خانم ابراهیمی
دوشنبه 16:00-19:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 9اردیبهشت
16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
------------------------------
شروع ترم جدید کلاس مکالمه کره ای خانم سوهانی
شنبه 17:00-19:00
اولین جلسه: 
🗓شنبه 31 فروردین
17:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
----------------


شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 8 استاد ساساکی
پنج شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓پنج شنبه 29فروردین
16-19
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
------------

شروع ترم جدید کلاس روسی 4خانم کنی
دوشنبه 19:30-17:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 2اردیبهشت1398
⏰ ساعت17:00-19:30
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
--------------------------
شروع ترم جدید کلاس ژاپنی 1 استاد سلیمی
سه شنبه 16-19
اولین جلسه: 
🗓سه شنبه 27فروردین
16-19
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی2آقای کایا
پنجشنبه 17:00-14:00
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 29 فروردین 1398
⏰ ساعت17:00-14:00
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------------
شروع ترم جدید کلاس ایتالیایی 9
پنجشنبه 12-9
اولین جلسه: 
🗓پنجشنبه 29فروردین
9-12
محل برگزاری کلاس❌
 
📌 ابتدای کارگر شمالی، نرسیده به نصرت، نبش کوچه عروجی، پلاک ۱۵۰۵
#اعلام_شروع_کلاس
 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-----------------
شروع ترم جدید کلاس ترکی5آقای آتش
چهارشنبه 19:30-16:30
اولین جلسه: 
🗓چهارشنبه 28 فروردین 1398
⏰ ساعت1930-16:30
 
#اعلام_شروع_کلاس
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
------------------------
شروع ترم جدید کلاس چینی  2خانم ابراهیمی
دوشنبه 16:00-19:00
اولین جلسه: 
🗓دوشنبه 9اردیبهشت
16:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL
 
-------------------------
شروع ترم جدید کلاس مکالمه کره ای خانم سوهانی
شنبه 17:00-19:00
اولین جلسه: 
🗓شنبه 31 فروردین
17:00-19:00
 
📌  خیابان طالقانی ، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۵۷۴ 
#اعلام_شروع_کلاس
☎️ 66412566
 
🆔 @UTLCL