دپارتمان ژاپنی

banner

زبان ژاپنی
تعداد ترم :
15 ترم عادی
طول دوره در هر ترم : ده هفته سه ساعته
شهریه دوره : ترمی 184 هزار تومان
مکالمه ژاپنی : ده هفته دو ساعته ، 200 هزار تومان 
مدیر گروه : خانم مختاری