دپارتمان آلمانی

banner

زبان آلمانی
تعداد ترم :

12 ترم عادی ، 6 ترم نیمه فشرده، 4 ترم فشرده
طول دوره هر ترم :
عادی : ده هفته چهار ساعته ، نیمه فشرده : ده هفته هشت ساعته ، فشرده : ده هفته دوازده ساعته
شهریه دوره ها :
عادی : 225 هزار تومان از ترم 6 به بعد 245 هزار تومان ، فشرده : 495 هزار تومان
عادی (یک روز در هفته، 8 درس از کتاب)، فشرده (سه روز در هفته، 24 درس از کتاب)
کتاب :Menschen
مدیر گروه : خانم طباطبائی