دپارتمان سوئدی

banner

مدیر گروه : آقای داداش آذر
- برگزار کننده آزمون Tisus  در ایران
- آموزش زبان سوئدی در کلیه مقاطع A1,A2,B1,B2,C1
- برگزاری دوره های آمادگی آزمون های A2,B1,B2  در ایران همراه با دوره تکمیلی در کشور سوئد
- آموزش زبان سوئدی در کلیه مقاطع A1,A2,B1,B2,C1 توسط همکار مستقیم آموزشی ISU-program  در Lund