دپارتمان روسی

زبان روسی
تعداد ترم :
12 ترم عادی ، 6 ترم نیمه فشرده، 4 ترم فشرده
طول دوره هر ترم :
عادی : ده هفته سه و نیم ساعته ، نیمه فشرده : ده هفته هفت ساعته ، فشرده : ده هفته ده و نیم ساعته
شهریه دوره ها :
عادی : 184 هزار تومان از ترم 6 به بعد 196 هزار تومان ، نیمه فشرده : 335 هزار تومان ، فشرده : 460 هزار تومان
مدیر گروه : خانم دکتر رضوانی