دپارتمان روسی

banner

زبان روسی
تعداد ترم :

12 ترم عادی، 6 ترم نیمه فشرده، 4 ترم فشرده
طول دورهدر هر ترم :
عادی: ده هفته سه ساعته، نیمه فشرده : 10 هفته شش ساعته، فشرده: ده هفته نه ساعته
شهریه دوره ها :
عادی : 195 هزار تومان
نیمه فشرده : 350 هزار تومان
فشرده: 480 هزار تومان
مدیر گروه : خانم دکتر رضوانی